Xuất bản thông tin

THÔNG BÁO Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2017 Phân công cán bộ trực trong ngày nghỉ Tết

THÔNG BÁO Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2017 Phân công cán bộ trực trong ngày nghỉ Tết


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS YÊN THỌ

 
   

Số: 10/TB-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đông Triều, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Phân công cán bộ trực trong ngày nghỉ Tết

 

 
   

         Căn cứ theo công văn 1148/PGD&ĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc thực hiện ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2017. Nhà trường thông báo  Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2017 như sau:

1.Cán bộ, giáo viên và nhân viên, học sinh nhà trường được nghỉ 2 ngày liên tục từ chủ nhật (ngày 01/01/2017) đến hết thứ 2 (ngày 02/01/2017).

                        2. Để đảm bảo công tác của nhà trường và xử lý công việc trong các ngày nghỉ, trường THCS Yên Thọ phân công các đồng chí cán bộ nhà trường thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

01/01/2017

(Chủ nhật)

Lê Thị Thúy Liễu

Hiệu trưởng

0936387898

2

02/01/2017

(Thứ Hai)

Hoàng Thị Tuyến

Phó Hiệu trưởng

0936933256

       

          Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các đồng chí CBGV,NV liên hệ với các đồng chí cán bộ nhà trường theo lịch trực công tác trên.

       

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Các CBGV, NV,HS;

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Lê Thị Thúy Liễu