Thông báo công khai kết quả hai mặt giáo dục HKI năm học 2017 - 2018


THÔNG BÁO KẾT QUẢ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM, HỌC LỰC  HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017-2018

 1 .  Hạnh kiểm                          
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Tốt Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 81 41   2 58 71.60 19 23.46 3 3.70 1 1.23   0.00
2 7 81 47     60 74.07 21 25.93 0 0.00 0 0.00   0.00
3 8 79 35     66 83.54 13 16.46 0 0.00 0 0.00   0.00
4 9 79 38   1 69 87.34 7 8.86 3 3.80 0 0.00   0.00
  Cộng 320 161 0 3 253 316.57 60 74.70 6 7.50 1 1.23 0 0.00
                               
2 .  Học lực                            
                               
TT Khối lớp Tổng số Nữ Dân tộc Giỏi Khá TB Yếu Kém
Nam Nữ TS TL % TS TL % TS TL % TS TL % TS TL %
1 6 81 41   2 18 22.22 41 50.62 17 20.99 5 6.17 0 0.00
2 7 81 47     22 27.16 36 44.44 22 27.16 1 1.23 0 0.00
3 8 79 35     13 16.46 44 55.70 22 27.85 0 0.00 0 0.00
4 9 79 38   1 14 17.72 41 51.90 22 27.85 2 2.53 0 0.00
  Cộng 320 161 0 3 67 20.94 162 50.63 83 25.94 8 2.50 0 0.00

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu