Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022


Xem nội dung chi tiết tại đây:

1. Thông báo số 561/UBND của UBND thị xã Đông Triều về việc tuyển dụng viên chức y tế: /documents/49041/10786138/CV+561_0001+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+tuy%E1%BB%83n+d%E1%BB%A5ng+vi%C3%AAn+ch%E1%BB%A9c+y+t%E1%BA%BF.pdf/c5c0fa03-ba5c-4ae3-a3b2-d66b9de5c621

2. Thông báo số 322/TB-SNV của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2022:

/documents/49041/10786138/TB322001+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+nhu+c%E1%BA%A7u+tuy%E1%BB%83n+d%E1%BB%A5ng+vi%C3%AAn+ch%E1%BB%A9c+y+t%E1%BA%BF%20v%C3%A0%20ti%E1%BA%BFp+nh%E1%BA%ADn%2C%20t%E1%BB%95ng+h%E1%BB%A3p+h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20d%E1%BB%B1%20tuy%E1%BB%83n+vi%C3%AAn+ch%E1%BB%A9c+y+t%E1%BA%BF%20n%C4%83m+2022.pdf/e3e839ef-28e9-4add-b1e4-d308f635da82

3. Thông báo số 321/TB-SNV của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2022:

/documents/49041/10786138/2-321+TB+tuy%E1%BB%83n+VC+nam+2022.pdf/3a598859-4dd5-43f3-a4f3-ad86bb0b07fa

4. Phiếu đăng ký dự tuyển:

/documents/49041/10786138/M%E1%BA%ABu+phi%E1%BA%BFu+%C4%91%C4%83ng+k%C3%BD.docx/6030898f-0bd5-43b7-97e1-060bbd5a4ed2


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu