THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2016 - 2017)


THỨ

TIẾT

6A

6B

7A

7B

2

1

Văn - Lưu

CNghệ - Hải

Sử - Thúy

C.Nghệ- Hòa

2

CNghệ - Hải

NNgữ - B.Hồng

Sinh - Hòa

             Sử - Thúy

3

Địa - Phượng

Văn - Lưu

Địa- N.hải

             Sinh - Hòa

4

Toán - Hà

Văn - Lưu

Văn - Mai

Địa - Phượng

5

SHL - Hà

SHL - Lưu

SHL – Mai

           SHL-Phượng

3

1

Văn - Lưu

Nhạc -N.Liên

Sử - Thúy

Toán - Hà

2

Văn - Lưu

Toán - Tuyến

TD - Xuân

Toán - Hà

3

Hoạ - Hà

Toán - Tuyến

TCT- N.Liên

TD - Xuân

4

TD - Xuân

GDCD-Lưu

Toán - Hà

Nhạc -N.Liên

5

Toán - Hà

TD - Xuân

CN- Thanh

NNgữ - Thạch

4

1

TCT - Thanh

Sinh - Hòa

Văn- Mai

Sử - Thúy

2

Toán - Hà

Họa- Thanh

Sinh - Hòa

Văn - Mai

3

Toán - Hà

NNgữ - B.Hồng

Hoạ - Hòa

Văn - Mai

4

Sinh - Hòa

TCT - Thanh

Toán - Hà

GDCD- Phượng

5

NNgữ - B.Hồng

Lý- Thanh

GDCD- Phượng

Sinh - Hòa

5

1

Sử- Mai

TD - Xuân

NNgữ - B.Hồng

TCT- N.Liên

2

Sinh - Hòa

TCV- Lưu

TD - Xuân

NNgữ - Thạch

3

TD - Xuân

Sinh - Hòa

Toán - Hà

Văn - Mai

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

1

Lý - Thanh

Toán - Tuyến

NNgữ - B.Hồng

NNgữ - Thạch

2

NNgữ - B.Hồng

Toán - Tuyến

Địa- N.Hải

TD - Xuân

3

Nhạc -N.Liên

CN- Hải

TCVăn - Mai

Lý - Thanh

4

CNghệ - Hải

Văn - Lưu

Lý- Thanh

Văn - Mai

5

HĐNGLL( Lưu)

HĐNGLL(Lưu)

Nhạc -N.Liên

TCVăn - Mai

7

1

Văn - Lưu

        NNgữ - B.Hồng

Toán - Hà

Hoạ - Phượng

2

TCV - Lưu

Địa - Phượng

Văn - Mai

Toán - Hà

3

        NNgữ - B.Hồng

Văn - Lưu

Văn - Mai

Toán - Hà

4

GDCD-Lưu

Sử - Mai

        NNgữ - B.Hồng

Địa - Phượng

5

Hạ cờ

Hạ cờ

Hạ cờ

               Hạ cờ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu