THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II (NĂM HỌC 2016-2017)


Năm học 2016 – 2017        THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG

                                         ( Từ tuần 28 ngày 26 tháng 02 năm 2017)

THỨ

TIẾT

8A

8B

9A

9B

Gv nghỉ

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

2

TCV.Thúy

Toán - Thanh

Văn - Dung

NNgữ - Thạch

0

3

Địa - Ng.Hải

NNgữ - Thạch

Văn - Dung

TD - Xuân

 

4

Văn – B.Liên

TCV-Thúy

TD - Xuân

Nhạc - Thạch

 

5

GDCD - Liễu

Lý - Thanh

Sử -B.Liên

Lý - N.Liên

 

3

1

Sinh - Hòa

Toán - Thanh

Toán - Tuyết

Sử -B.Liên

Phượng, Mai

2

TD- Xuân

Văn – B.Liên

Lý - N.Liên

Sinh - Hòa

Thạch

3

Toán - Tuyết

TD - Xuân

Văn - Dung

Địa - Ng.Hải

Thanh

4

Toán - Tuyết

CNghệ - Ng.Liên

Sinh - Hòa

Văn - Dung

 

5

Địa - Ng.Hải

Sinh - Hòa

Sử -B.Liên

CNghệ - Ng.Liên

 

4

1

TCT - Thanh

NNgữ - Thạch

Toán - Tuyết

GDCD - Mai

N.Liên

2

Lý - Thanh

Họa- Hương

GDCD - Mai

Toán - Tuyết

Xuân

3

Nhạc -Hương

Toán - Thanh

Toán - Tuyết

Văn - Dung

Hải

4

Hoá - Phượng

Toán - Thanh

TCT - Hà

Văn - Dung

Lưu

5

NNgữ - Thạch

GDCD- Liễu

Hoá - Phượng

TCT - Hà

 

5

1

Toán - Tuyết

Văn - B.Liên

Sinh - Hòa

Lý - N.Liên

 

2

Sinh - Hòa

Văn - B.Liên

TCV -Dung

Toán - Tuyết

0

 

3

Văn - B.Liên

Toán - Thanh

Toán - Tuyết

TCV -Dung

 

4

Văn- B.Liên

TCT- Thanh

Văn -Dung

Sinh - Hòa

 

5

C.N- N.Liên

Sinh - Hòa

HĐNGL(Thanh)

HĐNGLL(Hải)

 

6

1

Sử -Lưu

TD - Xuân

Hóa- Phượng

N.ngữ - Thạch

B.Liên, Tuyết

2

C.N- N.Liên

Sử -Lưu

Văn -Dung

TD - Xuân

Hòa

3

TD - Xuân

Hoá - Phượng

NNgữ - Thạch

Văn -Dung

B.Hồng

4

NNgữ - Thạch

Nhạc -Hương

TD - Xuân

Văn -Dung

5

Họa- Hương

Địa - Ng.Hải

C.N- N.Liên

Hoá - Phượng

 

7

1

Toán - Tuyết

C.N- N.Liên

NNgữ - Thạch

Hoá - Phượng

 

2

Văn- B.Liên

NNgữ - Thạch

Địa - Ng.Hải

Toán - Tuyết

Hương, Dung

3

Hoá - Phượng

Địa - Ng.Hải

Nhạc - Thạch

Toán - Tuyết

 

4

NNgữ - Thạch

Hoá - Phượng

Lý - N.Liên

Sử - B.Liên

 

5

SHL- B.Liên

SHL – Thạch

SHL -Tuyết

SHL- N.Hải

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu